یک زبان را انتخاب کنید

یک زبان را انتخاب کنید

Arabic
العربيه

Hindi
हिंदी

Mandarin
普通話

Spanish
Español

Cambodian
ប្រទេសកម្ពុជា

Japanese
日本語

Punjabi
ਪੰਜਾਬੀ

Taiwanese
台語

Cantonese
廣東話

Korean
한국어

Samoan

ما چه خدماتی ارایه می دهیم

ارایه کمک به زبان منتخب شما( در حال حاضر هفتده زبان موجود میباشد)در مورد مسایل و مشکلات و نیازهای زندگی در نیوزلند.

  • خدمات مجانی
  • کمک ها ازطریق تلفن یا ایمیل یا مکالمه آنلاین قابل دسترس می باشد
  • اطلاعات مربوط به شهر یا ناحیه شما
  • کمک جهت یافتن سازمانهای مورد نیاز برای حل مشکلات درشهریا منطقه مسکونی شما
  • درآینده زبانهای بیشتری قابل دسترسی خواهد بود

ساعات فعالیت:
9am-4pm دوشنبه تا جمعه

شماره تلفن
0800 869 010

ایمیل info@infonow.nz