یک زبان را انتخاب کنید

یک زبان را انتخاب کنید

Arabic
العربيه

Hindi
हिंदी

Mandarin
普通話

Spanish
Español

Cambodian
ប្រទេសកម្ពុជា

Japanese
日本語

Punjabi
ਪੰਜਾਬੀ

Taiwanese
台語

Cantonese
廣東話

Korean
한국어

Samoan

چیزی که ما پیشنهاد میدهیم

کمک در زبان مورد نظر شما.
( ۱۷ زبان های در حال حاضر ارائه و پیشنهاد شده)
دربمورد محل سکون نیازها، پرسشها و مسائل.

  • خدمات رایگان
  • راهنما وکمک در خدمت شماست توسط تلفن، ایمیل یا
    چت آنلاین
  • معلومات مربوط به شهر شما یا
    منطقه شما
  • کمک برای شناسایی خدمات واجنسی برای مسائل پیچیده در شهر یا منطقه شما
  • در آینده زبان های اضافی دیگر در دسترس خواهند بود .

ساعات عملکرد
9am-4pm دوشنبه تا جمعه

شماره تلفن
0800 869 009

ایمل info@infonow.nz