درباری ما

InfoNow به مهاجران کمک می کند تا دسترسی پیدا کنندبه معلوماتی که به تنظیم و جابه جا شدن زندهگی شان درنیوزلندمیکند.

اطلاعات زبادتر و گسترده ای از موجود است در مورد نیازهای تنظیم و جابه جا شدن زندهگی، آموزش و پرورش، ّخانه دولتی ،
، یادگیری زبان انگلیسی، زندگی روزمره و
خدمات صحی و بهداشتی.

شما می توانید از InfoNOW تلفن و یا ایمیل آن، و یا خدمات چت آنلاین استفاده کنید

ساعات عملکرد
9am-4pm دوشنبه تا جمعه

شماره تلفن
0800 869 009

ایمل info@infonow.nz