ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ

ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ

Arabic
العربيه

Hindi
हिंदी

Mandarin
普通話

Spanish
Español

Cambodian
ប្រទេសកម្ពុជា

Japanese
日本語

Punjabi
ਪੰਜਾਬੀ

Taiwanese
台語

Cantonese
廣東話

Korean
한국어

Samoan

ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ !

ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ (ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 17 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ

  • ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ
  • ਫੋਨ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ
  • ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
  • ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
  • ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਟੇ
Mon - Fri 9am-4pm

फोन
0800 869 004

ईमेल info@infonow.nz