ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ (ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 17 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ

 • ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ
 • ਫੋਨ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
 • ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ

Z

ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭ

 • Work and Income ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭਾਂ, ਹੱਕਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
Z

ਟੈਕਸ

 • ਆਈਆਰਡੀ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
 • ‘Woking for Families’ ਸਹਾਇਤਾ
Z

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

 • ਨੌਕਰੀ ਲਭਣ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਮਦਦ ਦੀ ਪਛਾਣ
 • ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ
 • ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜਾਵੇ
 • ਵਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?
Z

ਸਿਹਤ

 • ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਕੀ ਹਨ
 • ਐਨਜੈਡ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਡਾਕਟਰ, ਮਾਹਿਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਦਦ
Z

ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰ

 • ਪੁਰਾਣੀ  ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ
Z

ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ

 • ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ
 • Bond ਦੇ ਪੈਸੇ
 • ਕਿਰਾਇਆ ਸਮਝੌਤਾ
 • ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
Z

ਸਿੱਖਿਆ

 • ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਏਜੰਸੀ ਲੱਭੋ
 • ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ
 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਐਨਜੈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਦਲਣ ਲਈ
Z

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ

 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
 • ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
Z

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ

 • ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
 • ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ
 • ਸਥਾਨਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
 • ਬੱਸ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ
 • ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੱਭੋ
 • ਬਜਟ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਟੇ
Mon - Fri 9am-4pm

फोन
0800 869 004

ईमेल info@infonow.nz