ជ្រើសរើស​ភាសា

ជ្រើសរើស​ភាសា

Arabic
العربيه

Hindi
हिंदी

Mandarin
普通話

Samoan

Cambodian
ប្រទេសកម្ពុជា

Japanese
日本語

Nepali
नेपाली

Spanish
Español

Cantonese
廣東話

Korean
한국어

Punjabi
ਪੰਜਾਬੀ

Taiwanese
台語

អ្វីដែលយើងផ្តល់ជូន!

ជំនួយ ជាភាសាដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត (បច្ចុប្បន្នមានចំនួន ១៧ ភាសា) អំពីតម្រូវការ រស់នៅឬចម្ងល់ និងបញ្ហាផ្សេងៗ

  • សេវាកម្មឥតគិតថ្លៃ
  • ជំនួយអាចប្រើបានតាមទូរស័ព្ទ អ៊ីម៉ែល ឬការជជែក(chat)តាមអ៊ិនធរណេត
  • ព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធ នឹងទីក្រុង ឬតំបន់របស់អ្នក
  • ជំនួយជាមួយភ្នាក់ងារដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងទីក្រុង ឬតំបន់របស់អ្នក សម្រាប់បញ្ហាស្មុគស្មាញ
  • ភាសាបន្ថែមដែលអាចរកបាននាពេលអនាគត

បើកម៉ោង
ថ្ងៃច័ន្ទ - ថ្ងៃសុក្រ 9am - 4pm

ទូរស័ព្ទលេខ
០៨០០ ៨៦៩ ០០៣

អ៊ីម៉ែល info@infonow.nz