یک سرویس رایگان است و InfoNOW
برای مهاجرانی که در نیوزیلند زندگی می کنند
به زبان که انها ترجیح میدهند اطلاعات و معلومات اراعه و تهیه میکند

Arabic
العربيه

0800 869 002

Dari
دری‎

0800 869 010

Hindi
हिंदी

0800 869 004

Mandarin
普通話

0800 869 005

Spanish
Español

0800 869 013

Urdu
اردو

0800 869 015

Cambodian
ប្រទេសកម្ពុជា

0800 869 003

Farsi
فارسی

0800 869 010

Japanese
日本語

0800 869 006

Punjabi
ਪੰਜਾਬੀ

0800 869 004

Samoan

0800 869 012

Vietnamese
Tiếng Việt

0800 869 019

Cantonese
廣東話

0800 869 005

Filipino
Mga Pilipino

0800 869 014

Korean
한국어

0800 869 007

Russian
русский

0800 869 011

Taiwanese
台語

0800 869 005

چیزی که ما پیشنهاد میدهیم

کمک در زبان مورد نظر شما.
( ۱۷ زبان های در حال حاضر ارائه و پیشنهاد شده)
دربمورد محل سکون نیازها، پرسشها و مسائل.

  • خدمات رایگان
  • راهنما وکمک در خدمت شماست توسط تلفن، ایمیل یا
    چت آنلاین
  • معلومات مربوط به شهر شما یا
    منطقه شما
  • کمک برای شناسایی خدمات واجنسی برای مسائل پیچیده در شهر یا منطقه شما
  • در آینده زبان های اضافی دیگر در دسترس خواهند بود .

ساعات عملکرد
9am-4pm دوشنبه تا جمعه

شماره تلفن
0800 869 009

ایمل info@infonow.nz