Kung ano ito

Ang InfoNOW ay daan para makatulong makakuha ng impormasyon ang mga migrante sa paninirahan sa New Zealand

Ang impormasyon ay magagamit sa pangkahalatang tulong sa paninirahan, kasama ang edukasyon, pa-bahay, matutuhan ang Ingles, sa pang-araw-araw na buhay at serbisyong pangkalusugan.

Tawagan sa telepono o kaya i-e-mail ang InfoNOW o gamitin ang serbisyo ng pag-u-usap sa online.

Oras ng Serbisyo
Lunes – Biyernes 9am-4pm

Numero ng telepono
0800 869 014

Email info@infonow.nz