Chọn một ngôn ngữ

Chọn một ngôn ngữ

Arabic
العربيه

Hindi
हिंदी

Mandarin
普通話

Spanish
Español

Cambodian
ប្រទេសកម្ពុជា

Japanese
日本語

Punjabi
ਪੰਜਾਬੀ

Taiwanese
台語

Cantonese
廣東話

Korean
한국어

Samoan

Những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp!

Hỗ trợ đáp ứng các nhu cầu, trả lời các câu hỏi, cũng như các vấn đề liên quan đến định cư, bằng ngôn ngữ bạn muốn (hiện tại chúng tôi cung cấp dịch vụ với 17 ngôn ngữ khác nhau)

  • Dịch vụ MIỄN PHÍ
  • Hỗ trợ qua điện thoại, email hoặc trò chuyện trực tuyến
  • Thông tin liên quan đến thành phố hoặc khu vực bạn đang sinh sống
  • Hỗ trợ để xác định các cơ quan có trách nhiệm xử lý các vấn đề phức tạp tại thành phố hoặc khu vực bạn đang sinh sống
  • Các ngôn ngữ khác mà chúng tôi sẽ cung cấp trong thời gian tới

Giờ làm việc:
Thứ hai đến Thứ sáu 9am-4pm

Số điện thoại:
0800 869 019

Email info@infonow.nz